Zaznacz stronę

Pomiary elektryczne Wrocław

BADANIA i POMIARY

Instalacje i urządzenia elektryczne, a także środki ochrony przeciwporażeniowej, przed przekazaniem ich do eksploatacji oraz okresowo co 5 lat lub co rok, muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym. Dzięki pomiarom parametrów instalacji i urządzeń elektrycznych możliwa jest ocena ich stanu technicznego i bezpieczeństwa w dalszej eksploatacji. Ze względu na specyfikę tych pomiarów i ich metody, a także konieczność wykonania niektórych prac po odłączeniu zasilania, termin oraz porę dnia ustalamy indywidualnie z każdym zleceniodawcą. Istnieje możliwość przeprowadzenia pomiarów również w nocy oraz dni wolne od pracy. Dzięki temu nie ma konieczności wywierania wpływu na normalne funkcjonowanie badanego obiektu.

Wykonujemy badania i pomiary w zakresie:

 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli.
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia.
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD wszystkich typów (AC, A, B).
 • Pomiary prądów upływowych.
 • Pomiary rezystancji uziemień.
 • Pomiary rezystywności gruntu.
 • Badanie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
 • Inne specjalistyczne pomiary elektryczne.

Wykonujemy również:

 • Pomiary Natężenia Oświetlenia
 • Badania Bezpieczeństwa Urządzeń Elektrycznych (Elektronarzędzi)

Nasze mierniki i sprzęt

Do wykonywania badań, pomiarów i prób stosujemy tylko najwyższej jakości i profesjonalne przyrządy pomiarowe. Są to przeważnie mierniki firmy Sonel S.A., które zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi normami i spełniają wszystkie warunki bezpieczeństwa. Spełniają one także wszystkie wymogi zawarte w obowiązujących przepisach i normach, a dodatkowo w okresach nie dłuższych niż 13 miesięcy poddawane są kontroli w serwisie producenta i otrzymują świadectwa wzorcowania. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względu na niebezpieczeństwa jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania pomiarów, ale przede wszystkim ze względu na osiągnięcie wiarygodnych wyników, na podstawie których ocenia się stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych, czyli bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ponadto stosujemy również szeroki wybór dodatkowych akcesoriów, które pozwalają ułatwić przeprowadzane pomiary i skrócić czas ich wykonania. Oszczędzamy w ten sposób również pieniądze, ale co najważniejsze, uzyskujemy większą dokładność pomiarów, a tym samym wiarygodną ocenę stanu bezpieczeństwa instalacji i urządzeń. Dodatkowo wszystkie wykonywane pomiary zakończone są sporządzeniem stosownych protokołów, a cała dokumentacja tworzona jest w oparciu o profesjonalne oprogramowanie.

Pomiary – jakie i kiedy?

W zależności od rodzaju instalacji, pomieszczenia i waruków w nich panujących, pomiary wykonuje się co roku lub co pięć lat. W poniższej tabeli prezentujemy okresy pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji:

Rodzaj pomieszczenia Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji izolacji
o wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Bardzo wilgotne nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Gorące o temp. powietrza powyżej 35 st. C nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
Pozostałe – wyżej nie wymienione nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat

O POMIARACH

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania polega na sprawdzeniu warunku Zs * Ia ≤ Uo – tym samym konieczne jest wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia.

Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się dla sprawdzenia ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanej instalacji lub urządzenia. Pomiar jest wykonywany prądem stałym 1mA po wcześniejszym wyłączeniu zasilania i odłączeniu odbiorników. Napięcie pomiarowe miernika trzeba dostosować do napięcia znamionowego badanego obwodu lub urządzenia.

Wymagane wartości napięć pomiarowych i rezystancji izolacji(zgodnie z PN-HD 60364-6) w instalacjach o napięciu do 1kV przedstawia tabela.

Napięcie nominalne obwodu Napięcie probiercze DC Rezystancja izolacji
SELV i PELV 250V ≥0,5MΩ
do 500V włącznie, w tym FELV 500V ≥1MΩ
powyżej 500V 1000V ≥1MΩ

Pomiary impedancji pętli zwarcia są konieczne do określenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wyniki tych pomiarów stanowią podstawę sprawdzenia czy spełniony jest warunek szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania. Spełnienie wrunku określonego wzorem: Zs * Ia ≤ Uo oznacza, że zachowana jest skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim w obwodzie sieci układu TN.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych. W obecnie eksploatowanych instalacjach ciężko sobie wyobrazić brak wyłączników różnicowoprądowych. Są one stosowane jako urządzenia wyłączające w ochronie przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo wysokoczułe wyłączniki RCD mogą być stosowane jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Każdy wyłącznik różnicowoprądowy jest wyposażony w przycisk „Test”. Daje on możliwość sprawdzenia działania, lecz taka kontrola nie jest wystarczająca do określenia poprawności działania wyłącznika. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić wyłącznik przy pomocy profesjonalnego sprzętu, co umożliwi jednoznaczną ocenę stanu technicznego konkretnego wyłącznika. Badanie wyłącznika RCD powinno obejmować sprawdzenie poprawności połączeń, test przy pomocy przycisku „T” lub „Test” oraz sprawdzenie rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika. Normy nie wymagają aby w czasie badań instalacji elektrycznych z wyłącznikami różnicowoprądowymi sprawdzać czas wyłączenia wyłącznika. Jednak wiele obecnych przyrządów pomiarowych oferuje taką możliwość i z całą pewnością warto z niej skorzystać.

Wyłączniki RCD można podzielić ze względu na rodzaj prądu uszkodzeniowego, który powoduje zadziałanie wyłącznika. Taki podział przedstawia tabela:

TYP SYMBOL Przeznaczenie
AC RCD AC Stosowane w sieciach z sinusoidalnym prądem uszkodzeniowym
A RCD A Stosowane w sieciach z prądem uszkodzeniowym sinusoidalnie zmiennym i stałym pulsującym ze składową stałą do 6mA
B RCD B Stosowane w sieciach z prądem uszkodzeniowym sinusoidalnie zmiennym i stałym pulsującym oraz z prądem stałym wygładzonym

Badanie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych wymagane jest normą PN-HD 60364-6. Ponadto należy wykonywać pomiar ciągłości przewodów czynnych w pierścieniowych obwodach odbiorczych. Badanie to wykonywane jest przy użyciu źródła prądu (stałego lub przemiennego) o napięciu z zakresu od 4 do 24 V. Badany obwód musi zostać obciążony prądem co najmniej 0,2 A.

Pomiary prądów upływu wykonuje się w celu dobrania właściwego zabezpieczenia różnicowoprądowego w istniejących instalacjach, lub podczas badania przyczyn niepotrzebnych zadziałań wyłaczników RCD.